Wat zou iemand met een arbeidsbeperking kunnen doen in uw organisatie? Heb je daar al eens over nagedacht? Met de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 is het zeker het overwegen waard. Vanaf die datum wil het kabinet dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat. Arbeidsgehandicapten krijgen een (her)keuring en hulp bij het vinden van een passende baan, en werkgevers worden gestimuleerd om hen in dienst te nemen.

Gehandicapten en chronisch zieken krijgen volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vanaf hun achttiende levenslang een uitkering. Ook als zij samenwonen met een partner of ouders die werken. Inmiddels maken bijna 240.000 mensen gebruik van deze regeling en als er niets verandert, zouden dat er over vijftien jaar rond de 400.000 zijn. Een Wajong-uitkering bedraagt 75% van het minimumloon. Een aardige kostenpost waarop het kabinet wil bezuinigen. Daarom treedt op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking en wordt iedereen die al een Wajong-uitkering heeft, herkeurd. Wie deels kan werken krijgt een lagere uitkering: 70% van het minimumloon. Jonge gehandicapten die na 1 januari 2015 achttien worden, krijgen alleen een Wajong-uitkering als zij volledig arbeidsongeschikt zijn. Wie nog wel kan werken moet aan de slag, aangevuld met een bijstandsuitkering.

Passende Banen

Naar schatting zullen zo’n 140.000 jonge gehandicapten na 1 januari 2015 de arbeidsmarkt betreden. Gemeenten, werkgevers, werknemers en het Rijk hebben vooruitlopend op de Participatiewet afspraken gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Banen bestemd voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Een kleine rekensom leert dat er nog meer passende banen nodig zijn. De overheid doet hiervoor een beroep op werkgevers en biedt interessante regelingen.

Voordelen voor de Werkgever

Op dit moment heeft 5% van alle bedrijven in Nederland een Wajonger in dienst. Om ook de andere 95% te stimuleren jonggehandicapten aan te nemen, biedt de overheid verschillende financiële voordelen. Zo is er loondispensatie mogelijk als de arbeidsprestatie van de Wajonger achterblijft, kan de werkgever een premiekorting krijgen, en heeft hij eventueel recht op subsidie om aanpassingen aan de werkplek mogelijk te maken.

Verder komen de kosten bij ziekte van de Wajonger niet voor rekening van de werkgever, want het UWV betaalt tijdens ziekte door op grond van de Ziektewet (de no-riskpolis). Als hij voldoet aan de door het UWV gestelde voorwaarden, kan de werkgever ook nog aanspraak maken op een loonkostensubsidie. En, met een proefplaatsing kan een werkgever twee maanden lang kijken hoe een nieuwe Wajonger presteert. Hij betaalt geen loon want de Wajong-werknemer behoudt zijn uitkering. Na de proefperiode moet de werkgever wel bereid zijn een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor minimaal zes maanden.

Carriere Samen